Hvorfor

VINN er en næringsdrivende stiftelse lokalisert i Narvik, som engasjerer seg over gjennomsnittet i nordnorsk næringsliv og folkene som bor her. Næringslivet i nord går godt og skaper stadig større verdier, men er avhengig av kompetent arbeidskraft og attraktive bosteder for å kunne drive bærekraftig. Vi så oss til slutt lei på all negativitet og omtale Nord-Norge ble utsatt for, og vi begynte å spørre oss selv hva vårt bidrag kunne være for å snu trenden. Realiteten er der, regioner i Nord-Norge har over en lengre periode blitt presentert for statistikk med negativ befolkningsutvikling, med ekstra fokus på nedgang i den yngre delen av befolkningen. I tillegg opplever mange steder at sentrale posisjoner besittes av godt voksne folk, og gjerne menn. Ikke at det er noe galt med menn over 50, men vi kan ikke tillate oss at den yngre garde ikke involveres i stor nok grad i utviklingen av sine regioner. Da VET vi at veien ut blir kort, og hjemover svært lang.

I tillegg fødes det færre barn i dag enn tidligere, og vi må ta inn over oss en demografisk utvikling hvor vi må bli ennå flinkere til å utnytte ressursene i begge endene av skalaen bedre enn vi klarer i dag.  

VINN hadde et stort nettverk, vi kunne mye om påvirkning og beslutningsprosesser og ønsket å ta tak i det engasjementet og den ressursen de unge i Narvikregionen satt med. Noen hektiske måneder senere var Propellfabrikken et faktum, og de 13 første deltakerne kunne presenteres til første samling høsten 2018. Siden den gang har det skjedd mye, raskt! Miljøer i naboregionen så verdien av å ha en egen Propellfabrikk, og høsten 2019 kunne vi ønske nye deltakere velkommen både i Narvik- og Harstadregionen. Vi stopper definitivt ikke der, og ser at programmet både er skalerbart og relevant i og for hele Nord-Norge, og nye utvidelser er under planlegging.

Ideen

Vi skal sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller til å framsnakke regionen, samt bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen.

Programmet skal gi kunnskap, nettverk og stolthet til deltakerne!

Hvordan

Hvert år søker vi etter engasjerte unge mennesker i alderen 20-35 år med tilknytning til utvalgte regioner i Nord-Norge som er eller har et ønske om å være mer engasjert i samfunnsbyggingen. Hovedprogrammet består av fire todagers-samlinger hvor faglig påfyll, bedriftsbesøk og informasjon om kommunene og regionen har fokus. Deltakerne definerer også hver sin hjertesak, noe de brenner for, som de skal jobbe med gjennom hele programperioden.
I tillegg til samlingene legger vi til rette for at deltakerne får mulighet til å delta på viktige arenaer og relevante arrangementer i vårt geografiske nedslagsfelt. Dette gir dem ekstra påfyll av kunnskap, men kanskje viktigst av alt er nettverksbyggingen. At deltakerne blir profilerte og får synliggjort sitt engasjement har resultert i at flere er invitert til å holde innlegg, være konferansier, gjøre intervjuer eller påta seg forskjellige verv.
Etter programperioden skal deltakerne ha en aksjonsplan for hvordan de skal jobbe videre med sine hjertesaker, og Propellnettverket er nå etablert for å ivareta deltakerne etter gjennomført program.

Organisering

VINN i Narvik er initiativtaker og eier av programmet, og sammen med dyktige samarbeidspartnere skal vi jobbe for at Propellfabrikken blir et tilbud til regioner i Nord-Norge med sammenlignbare utfordringer som Narvikregionen opplever.

Seniorrådgiver i VINN Silje B. Lorentzen er prosjektleder for programmet, og har ansvar for gjennomføringen i Narvikregionen.

For å sikre lokal tilstedeværelse, nettverk og kunnskap engasjerer vi koordinatorer alle andre steder enn Narvikregionen. Harstadregionen var vår første nye region, og Nina Dons-Hansen er vår lokale superhelt som har ansvar for deltakerne og samlingene her.

Fra høsten 2020 er vi også representert i Finnmark, og har inngått et samarbeid med Mette Suhr Berg i Kreativ Industri i Alta og Kristian Wengen i Tinkr i Vadsø. Disse to leder med stødig hånd to parallelle gjennomføringer i Vest- og Øst-Finnmark med totalt 24 deltakere.

 

Våre partnere

For å kunne gjennomføre programmet er vi avhengige av gode lokale samarbeidspartnere. Disse sikrer gratis deltakelse for alle deltakerne, samt dekker kostnader forbundet med vår tilstedeværelse på relevante arenaer rundt om i Nord-Norge.

I forbindelse med ny oppstart nå i høst vil vi etter sommeren publisere en oppdatert oversikt over våre samarbeidspartnere.