Hvorfor blir ikke idrett og fysisk aktivitet tatt på alvor i Narvik kommune?

Av: Emil Bjørnå, deltaker Narvikregionen 2019/2020

– Kommunen må sette av mer ressurser til å arbeide med idrett og fysisk aktivitet. For mange er mulighetene til å drive med forskjellige idrettsaktiviteter og annen fysisk aktivitet en avgjørende faktor når man er på jakt etter et sted å bosette seg.

Nye Narvik kommune

En kommune med størrelse på nye Narvik kommune bør ha en idrettsrådgiver i 100 % stilling. Narvik kommune mangler fagpersoner som kan arbeide med å utvikle idretten i kommunen, både når det gjelder aktivitetstilbud, idrettsanlegg og veiledning av lag og foreninger. Det er mye spennende på gang i kommunen og regionen, men uten dedikerte personer som arbeider aktivt med fagfeltet, så blir det utfordrende å oppnå utvikling og gode resultater.

Idrettsrådet i Narvik mener de ikke blir tatt på alvor og etterlyser bedre samarbeid med kommunen. Idrettsrådet har ingen fast kontaktperson i kommunen å forholde seg til og mener kommunen har manglende struktur når det gjelder forvaltning/drift av idrettsanlegg i kommunen. Det er også store forskjeller når det gjelder priser for utleie av kommunale idrettsanlegg.

Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med tilskuddsordningen «spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» og har et veiledningsansvar overfor lag og foreninger. Dette ansvaret tas ikke på alvor! Det er eksempler hvor kommunen har gått glipp av millionbeløp i forbindelse med bygging/rehabilitering av idrettsanlegg.

Dette viser mangel på fagkompetanse, interesse og engasjement, både administrativt og politisk. Uten dedikerte stillingshjemler blir det utfordrende å oppnå utvikling på området. En idrettsrådgiver i 100 % stilling vil være en enorm ressurs for kommunen. Idrettsrådgiveren er et viktig kontaktpunkt for idrettsråd, lag og foreninger i kommunen, i tillegg til å ivareta interessene for den medlemsbaserte idrett og egenorganisert idrett/aktivitet. Andre gevinster er bedre veiledning av lag og foreninger ved bygging/drift av idrettslagseide idrettsanlegg, samt forvaltning av kommunale idrettsanlegg. Sist, men ikke minst, vil en idrettsrådgiver ivareta fagområdet i kommunale planer og tverrfaglige prosjekter.

 

Idrettens betydning i et lokalsamfunn

Alle sammen har mer eller mindre et forhold til idretten, enten det er som utøver, trener, dommer, tilskuer, støtteapparat eller annet frivillig verv. Idretten har en sentral rolle i samfunnsbyggingen og omtales ofte som «limet» eller bindeleddet i et lokalsamfunn, også i Narvikregionen.

I idretten er alle velkommen uavhengig av språk, kultur, alder, kjønn eller funksjonshemming. Det enorme engasjementet på grasrota og de utallige timene med frivillig arbeid som nedlegges hvert år, sikrer at så å si alle barn og unge tilbys trygge, gode og inkluderende omgivelser og arenaer der de bor.

I et folkehelseperspektiv er idretten betydningsfull. Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene er det største og viktigste bidraget fra idretten til lokalsamfunnet. Idretten skaper bolyst og gode opplevelser for innbyggerne i regionen. Derfor er det viktig at kommunen arbeider aktivt på feltet og legger til rette med gode rammebetingelser, både for den organiserte idretten og de som driver med egenorganisert aktivitet.

torje@vinn.no

932 37 361

 

Propellfabrikken

C/O VINN

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125